วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2550


โครงการศิลปะเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้เพื่อเด็กด้อยโอกาสจังหวัดอุบลราชธานี หรือเรียกสั้นๆ ว่า ”โครงการศิลปะเด็ก” ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนคุ้มครองเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งกลุ่มสื่อใสวัยทีน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธานี (ศนจ.) ในฐานะรับผิดชอบ ส่งเสริม สนับสนุน สถานศึกษาเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกโรงเรียน ให้กับเด็กเร่ร่อนในรูปแบบบูรณาการ ได้ร่วมดำเนินโครงการในพื้นที่ 6 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุบล ได้แก่ ชุมชนวังแดง ชุมชนวังทอง ชุมชนคุรุมิตร และ เขตเทศบาลเมืองอำเภอวารินชำราบ ได้แก่ ชุมชนคำน้ำแซบ ชุมชนเกตุแก้ว ชุมชนหาดสวนสุข ซึ่งอาชีพคนในชุมชนส่วนใหญ่ขายพวงมาลัย เก็บขยะขาย หาของเก่า เด็กๆ ต้องออกไปทำงาน เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เป็นการรับภาระหน้าที่เกินวัย ขาดสมาธิในการเรียนหนังสือ ขาดโอกาสในการเข้าถึงด้านสังคม การศึกษา นันทนาการ ศิลปะ และการเรียนรู้ด้านอื่นๆในการจัดกิจกรรมศิลปะเด็กทั้ง 6 ชุมชน เริ่มจาก อาสาสมัครจะมีกิจกรรมสันทนาการ เกมและการละเล่นต่างๆ ให้เด็กๆ ได้สนุกสนาน และเกิดความคุ้นเคย เด็กๆ จะได้เปิดตัวเองโดยไม่รู้ตัว เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมศิลปะ แต่ละครั้งก็จะเป็นกิจกรรมที่ไม่เหมือนกัน เด็กๆ จึงได้สนุกกับกิจกรรมศิลปะต่างๆไม่ซ้ำกัน อันได้แก่ การวาดภาพระบายสี การปั้นดินเหนียว การทำหุ่นมือจากกระดาษ การทำผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ


“โครงการศิลปะเด็ก” แม้เป็นโครงการเล็กๆ ทั้งงบประมาณ และระยะเวลา หากจะให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน ต้องมีการทำงานเชิงบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แต่ถือได้ว่าผลของโครงการ ได้เกิดสิ่งดีดีขึ้นแก่เด็กๆ ในชุมชน และเยาวชนกลุ่มสื่อใสวัยทีน เป็นอย่างมาก จนเกินประเมินค่าได้ สิ่งดีดีที่เกิดขึ้น เปรียบเหมือนเราปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความดีงาม ลงในใจของพวกเขา ความดีงามเหล่านี้จะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไป เราได้แต่เฝ้ามองการเติบโตอย่างช้าๆ และไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหน มีอาชีพอะไร หวังเพียงสักวันหนึ่ง พวกเขาจะได้แบ่งปันความดีงามให้ผู้อื่นต่อไป
บทความ : นายกิตติพงษ์ ภาษี หัวหน้าโครงการ


ผ่านไปแล้ว กับกิจกรรม “Workshop การละคร” ภายใต้โครงการละครตะลอนทัวร์ ปี2 ตอน “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” โดยได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีน้องๆ เยาวชนแกนนำกลุ่มสื่อใสวัยทีนและเยาวชนแกนนำ 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 7 คน รวมจำนวนทั้งหมด 60 คน

ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแก่เด็กและเยาวชนแกนนำ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Workshop การละคร” เพื่อใช้กระบวนการการละครพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน และสามารถผลิต “สื่อละคร” ตามแบบฉบับของตัวเองได้ ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2550 ณ ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพี่ๆ จากกลุ่มอาสาสมัครเพื่อการพัฒนา ที่นำกระบวนการ “Workshop” ในครั้งนี้ น้องๆได้ฝึกเรื่องต่างๆ ทั้งสมาธิ จินตนาการ ความเชื่อ อารมณ์ในการละคร การสร้างภาพ การสร้างโครงเรื่อง


ค่ายฯ ครั้งนี้ได้รับความรู้ด้านการละคร ความสนุกสนาน และเพื่อนใหม่ด้วย และที่สำคัญ น้องๆแต่ละโรงเรียนได้โครงเรื่องละคร ที่จะไปพัฒนาต่อในโรงเรียน คอยติดตามผลงานและฝีมือของน้องๆ ได้ทางทีมงานจะได้รายงานครั้งต่อไป
ทางกลุ่มสื่อใสวัยทีน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรู้เท่าทันสื่อ” ภายใต้โครงการละครตะลอนทัวร์ ปี2 ตอน “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี” โดยได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเรียนรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” และสามารถถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจสู่เพื่อนเยาวชนด้วยกันได้ โดยมีเยาวชนแกนนำ 5 โรงเรียนๆ จำนวน 40 คน รูปแบบการอบรม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้น้องๆเข้าใจเนื้อหา ใช้ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 8-9 กันยายน 2550 ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ในการอบรม ได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ธีระพล อันมัย อาจารย์ประจำคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้ เยาวชนได้ทำความเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อ ให้วิเคราะห์สื่อโฆษณา แล้วมีการดูหนังสั้น เรื่อง “ลวงโลก / โลกลวง” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ๆ ที่ทำหนังสั้นมืออาชีพจาก Thai short-film ด้วย

กิจกรรมต่อจากนี้ ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม จะมีเป็นการ “workshop การละคร” โปรดติดตามตอนต่อไป